Image Alt

Regulamin

Regulamin WFDP 2021

„11. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa i 17. Wrocławskie Warsztaty Piwowarskie” Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1, 3 – 5 września 2021. Organizator: Centrum Kultury „ZAMEK” z siedzibą przy pl. Świętojańskim 1, 54-076 Wrocław

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy tj. przez Centrum Kultury Zamek (zwanym dalej „Organizatorem”) pod nazwą: „11. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa i 17. Wrocławskie Warsztaty Piwowarskie”, która odbędzie się w dniach 3 – 5 września 2021 przy Stadionie Wrocław, Al. Śląska 1,we Wrocławiu, (zwanej dalej: „Imprezą”).
  2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.
  4. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
   • ”Organizator” – Centrum Kultury „ZAMEK”, pl. Świętojański 1, Wrocław tel. 71 349 35 36.
   • „Służby porządkowo/informacyjne” – pracownicy wynajętej przez Organizatora firmy ochroniarskiej,
   • „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza (tj. teren przy Stadionie Wrocław, mieszczącym się przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, zgodnie z mapą imprezy).
   • „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie, czyli każdą znajdującą się na jej terenie.

   

 2. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:
  1. Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na Teren Imprezy:
   • (a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
   • (b) osobie posiadającej alkohol nie zakupiony na terenie Imprezy,
   • (c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
   • (d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
   • (e) osobie, która nie przestrzegając podstawowych zasad higieny osobistej, swoim zapachem lub strojem powoduje dyskomfort u innych Uczestników Imprezy. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niepożądane należy do Służb Porządkowo/informacyjnych.

   

 3. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
  1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
   • a) Służby Porządkowo/informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
   • b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
  2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowo/informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Służby Porządkowo/informacyjne są uprawnione do:
   • a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży Uczestników Imprezy, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II podpunkt 2 c). Regulaminu,
   • b) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom Imprezy zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
   • c) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowo/informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
   • d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników Imprezy stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  5. Służby Porządkowo/informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy Uczestników Imprezy, którzy swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
  6. Członkowie Służb Porządkowo/informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w: – ręczne wykrywacze metalu, – inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
  7. W przypadku stwierdzenia w zawartości bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowo/informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca Imprezy.
  8. W przypadku stwierdzenia posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych nie zakupionych na Imprezie, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowo/informacyjnych ma prawo poprosić Uczestnika Imprezy o opuszczenie Terenu Imprezy.
  9. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
  10. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy: – Esplanda Stadionu Wrocław, – Strefa Rekreacyjna – teren zielony – Strefa Zabaw dla Dzieci – w której obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu
  11. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  12. Spożywanie zakupionego na terenie Imprezy piwa możliwe jest tylko w obrębie stoisk, na których dokonano zakupu alkoholu.

   

 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
  1. Organizator informuje, że Uczestnik będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
  2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.

   

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
  2. Status Sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
  4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
   • na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwaldobregopiwa.pl
   • w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy
   • przy wejściach na Teren Imprezy
  5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres: 54-076 Wrocław, pl. Świętojański 1 – na piśmie, przesyłką poleconą.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania postanowień niniejszego Regulaminu.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie doraźną decyzję podejmuje Organizator.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2021 roku.                 Dyrektor Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa

Oddałeś/aś maksymalną ilość głosów w dniu dzisiejszym. Zamknij

Już głosowałeś/aś na to piwo. Zamknij

Twój głos został oddany. Dziękujemy.