Image Alt

Regulamin

REGULAMIN WFDP 2023

„13. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa i 19. Wrocławskie Warsztaty Piwowarskie” Tarczyński Arena Wrocław, Aleja Śląska 1, 26 – 28 maja 2023. Organizator: Stadion Wrocław Sp. z o.o., Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy tj. przez Stadion Wrocław Sp. z o.o. (zwanym dalej „Organizatorem”) pod nazwą: „13. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa i 19. Wrocławskie Warsztaty Piwowarskie”, która odbędzie się w dniach 26 – 28 maja 2023 na Tarczyński Arena Wrocław, Al. Śląska 1,we Wrocławiu, (zwanej dalej: „Imprezą”).

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.

Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

”Organizator” – Stadion Wrocław Sp. z o.o. „Służby porządkowo/informacyjne” – pracownicy wynajętej przez Organizatora firmy ochroniarskiej,
„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza (tj. teren na Tarczyński Arena Wrocław, mieszczącym się przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu).
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie, czyli każdą znajdującą się na jej terenie.

WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny.
Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na Teren Imprezy:
(a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotro-powych lub innych podobnie działających środków,
(b) osobie posiadającej alkohol nie zakupiony na terenie Imprezy,
(c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
(d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
(e) osobie, która nie przestrzegając podstawowych zasad higieny osobistej, swoim zapachem lub strojem powoduje dyskomfort u innych Uczestników Imprezy. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niepożądane należy do Służb Porządkowo/informacyjnych.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowo/informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowo/informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Służby Porządkowo/informacyjne są uprawnione do:
a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży Uczestników Imprezy, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II podpunkt 2 c). Regulaminu,
b) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom Imprezy zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
c) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowo/informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników Imprezy stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Służby Porządkowo/informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy Uczestników Imprezy, którzy swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
Członkowie Służb Porządkowo/informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w: – ręczne wykrywacze metalu, – inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
W przypadku stwierdzenia w zawartości bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowo/informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca Imprezy.
W przypadku stwierdzenia posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych nie zakupionych na Imprezie, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowo/informacyjnych ma prawo poprosić Uczestnika Imprezy o opuszczenie Terenu Imprezy.

Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy: – Esplanda Tarczyński Arena Wrocław, – Strefa Rekreacyjna – teren zielony oraz Strefa Zabaw dla Dzieci – w której obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu
W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Spożywanie zakupionego na terenie Imprezy piwa możliwe jest tylko w obrębie stoisk, na których dokonano zakupu alkoholu.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

Organizator informuje, że Uczestnik będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
Status Sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

Niniejszy Regulamin jest dostępny:

na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwaldobregopiwa.pl
w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy oraz przy wejściach na Teren Imprezy.

Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres:
Stadion Wrocław Sp. z o.o., Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław – na piśmie, przesyłką poleconą.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie doraźną decyzję podejmuje Organizator.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 maja 2023 roku.
Organizator 13. Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa

REGULAMIN POBIERANIA I ZWROTU KAUCJI ZA EKOKUBEK WIELOKROTNEGO UŻYTKU

1. Regulamin dotyczy ekokubków wielokrotnego użytku wykonanych z polipropylenu używanych na terenie Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa organizowanego przez Stadion Wrocław Sp. z o.o. na terenie Tarczyński Arena.

2. Określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
– Konsument – osoba fizyczna dokonująca zapłaty kaucji, której zakup nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
– Ekokubek – ekokubek zwrotny lub wielokrotnego użytku wykonany z polipropylenu (PP) z grafiką 12 lub 13 edycji Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa.
– System płatności – na terenie festiwalu obowiązuje system gotówkowy oraz bezgotówkowy system płatności. Wszystkie transakcje odbywają się z użyciem terminali płatniczych. Kaucję można opłacić własną kartą płatniczą lub BLIKIEM– Punkt Zwrotu Kubków – punkt przyjęć zwrotu kubków oznaczony jako punkt informacyjny.

3. Kaucja za EKOKUBEK jest przyjmowana w formie gotówki lub kartą płatniczą/BLIKiem.Wysokość kaucji za Ekokubek ustalona jest w kwocie 15 zł za 1 szt. Ekokubka i w przypadku nie zwrócenia Ekokubka stanowi ona cenę sprzedaży brutto Ekokubka. Zwrot kaucji odbywa się wyłącznie w systemie gotówkowym. Kaucja podlega zwrotowi jedynie za Ekokubki z grafiką 12. i 13. Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa (zdjęcia dostępne są przy kasach). Inne ekokubki nie będą objęte kaucją i jej zwrotem.

4. Zaleca się zachowanie paragonu transakcji zarówno wpłaty, jak i wypłaty kaucji.

5. Kaucja nie jest zwracana w przypadku zwrotu ekokubka uszkodzonego (pęknięty, porysowany, oklejony naklejkami, zabrudzony błotem lub inną substancją nieokreślonego pochodzenia, uszkodzony klips itp.).

6. Przyjęcie kaucji oraz wydanie jej po zwrocie ekokubka jest dokumentowane na kasie w postaci niefiskalnego paragonu jako „obrót opakowania zwrotnego”.
Przyjmuje się, iż brak zwrotu ekokubka kaucjonowanego podczas Festiwalu do 1 godz. po zakończeniu Festiwalu (czyli 28.05.2023r. godz. 21:00) oznacza jego zakup. Po upływie wskazanego terminu kaucja za ekokubek nie podlega zwrotowi.

7. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.festiwaldobregopiwa.pl/ oraz podczas trwania Festiwalu w Punktach Informacyjnych – Miejscach Zwrotu Kubków.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.05.2023r od godz. 16:00 do 28.05.2023r do godz. 21:00.

9. Organizator zastrzega obie zmiany regulaminu, które wchodzą z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

10. Reklamacje:
a) Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny: Stadion Wrocław Sp. z o.o., Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław.
b) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.
c) Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. a) i b) powyżej i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia organizatorowi.
d) Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.
e) Administratorem danych osobowych w zakresie złożonych reklamacji jest: Stadion Wrocław Sp. z o.o. Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław.

Oddałeś/aś maksymalną ilość głosów w dniu dzisiejszym. Zamknij

Już głosowałeś/aś na to piwo. Zamknij

Twój głos został oddany. Dziękujemy.