Image Alt

Regulamin

Regulamin WFDP 2019

„10. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa i 16. Wrocławskie Warsztaty Piwowarskie” Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1, 7-9 czerwca 2019. Organizator: Centrum Kultury „ZAMEK” z siedzibą przy pl. Świętojańskim 1, 54-076 Wrocław

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy tj. przez Centrum Kultury Zamek (zwanym dalej „Organizatorem”) pod nazwą: „10. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa i 16. Wrocławskie Warsztaty Piwowarskie”, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 przy Stadionie Wrocław, Al. Śląska1,we Wrocławiu, (zwanej dalej: „Imprezą”).

 

 

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.
 2. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

”Organizator” – Centrum Kultury „ZAMEK”, pl. Świętojański 1, Wrocław tel. 71 349 35 36. „Służby porządkowo/informacyjne” – pracownicy wynajętej przez Organizatora firmy ochroniarskiej, „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza (tj. teren przy Stadionie Wrocław, mieszczącym się przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, zgodnie z mapą imprezy). „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie, czyli każdą znajdującą się na jej terenie.

 1. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

 

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na Teren Imprezy :

(a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, (b) osobie posiadającej alkohol nie zakupiony na terenie Imprezy, (c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe. (d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, (e) osobie, która nie przestrzegając podstawowych zasad higieny osobistej, swoim zapachem lub strojem powoduje dyskomfort u innych Uczestników Imprezy. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niepożądane należy do Służb Porządkowo/informacyjnych. III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 2. a) Służby Porządkowo/informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
 3. b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

 

 

 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowo/informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 

 1. Służby Porządkowo/informacyjne są uprawnione do:
 2. a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży Uczestników Imprezy, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II podpunkt 2 c). Regulaminu,
 3. b) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom Imprezy zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 4. c) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowo/informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

 1. d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników Imprezy stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 

 

 1. Służby Porządkowo/informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy Uczestników Imprezy, którzy swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

 

 

 1. Członkowie Służb Porządkowo/informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

– ręczne wykrywacze metalu, – inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowo/informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca Imprezy.

 

 

 1. W przypadku stwierdzenia posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych nie zakupionych na Imprezie, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowo/informacyjnych ma prawo poprosić Uczestnika Imprezy o opuszczenie Terenu Imprezy.
 2. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

 

 

 1. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

– Esplanda Stadionu Wrocław, – Strefa Rekreacyjna – teren zielony – Strefa Zabaw dla Dzieci – w której obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu

 1. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Spożywanie zakupionego na terenie Imprezy piwa możliwe jest tylko w obrębie stoisk, na których dokonano zakupu alkoholu.
 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

 

 1. Organizator informuje, że Uczestnik będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Status Sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwaldobregopiwa.pl – w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;                                                                           – przy wejściach na Teren Imprezy

 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres: 54-076 Wrocław, pl. Świętojański 1 – na piśmie, przesyłką poleconą.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie doraźną decyzję podejmuje Organizator.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2019 roku.

Dyrektor Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa

Oddałeś/aś maksymalną ilość głosów w dniu dzisiejszym. Zamknij

Już głosowałeś/aś na to piwo. Zamknij

Twój głos został oddany. Dziękujemy.