Image Alt

Regulamin

REGULAMIN WFDP 2022

„12. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa i 18. Wrocławskie Warsztaty Piwowarskie” Tarczyński Arena Wrocław, Aleja Śląska 1, 10 – 12 czerwca 2022. Organizator: Centrum Kultury „ZAMEK” z siedzibą przy pl. Świętojańskim 1, 54-076 Wrocław

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy tj. przez Centrum Kultury Zamek (zwanym dalej „Organizatorem”) pod nazwą: „12. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa i 18. Wrocławskie Warsztaty Piwowarskie”, która odbędzie się w dniach 10 – 12 czerwca 2022 przy Stadionie Wrocław, Al. Śląska 1,we Wrocławiu, (zwanej dalej: „Imprezą”).
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.
Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
”Organizator” – Centrum Kultury „ZAMEK”, pl. Świętojański 1, Wrocław tel. 71 349 35 36.
„Służby porządkowo/informacyjne” – pracownicy wynajętej przez Organizatora firmy ochroniarskiej,
„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza (tj. teren przy Stadionie Wrocław, mieszczącym się przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, zgodnie z mapą imprezy).
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie, czyli każdą znajdującą się na jej terenie.

WSTĘP NA TEREN IMPREZY:
Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny.
Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na Teren Imprezy:
(a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
(b) osobie posiadającej alkohol nie zakupiony na terenie Imprezy,
(c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
(d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
(e) osobie, która nie przestrzegając podstawowych zasad higieny osobistej, swoim zapachem lub strojem powoduje dyskomfort u innych Uczestników Imprezy. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niepożądane należy do Służb Porządkowo/informacyjnych.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowo/informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowo/informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Służby Porządkowo/informacyjne są uprawnione do:
a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży Uczestników Imprezy, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II podpunkt 2 c). Regulaminu,
b) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom Imprezy zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
c) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowo/informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników Imprezy stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
Służby Porządkowo/informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy Uczestników Imprezy, którzy swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
Członkowie Służb Porządkowo/informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w: – ręczne wykrywacze metalu, – inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
W przypadku stwierdzenia w zawartości bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowo/informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca Imprezy.
W przypadku stwierdzenia posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych nie zakupionych na Imprezie, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowo/informacyjnych ma prawo poprosić Uczestnika Imprezy o opuszczenie Terenu Imprezy.
Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy: – Esplanda Stadionu Wrocław, – Strefa Rekreacyjna – teren zielony – Strefa Zabaw dla Dzieci – w której obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu
W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Spożywanie zakupionego na terenie Imprezy piwa możliwe jest tylko w obrębie stoisk, na których dokonano zakupu alkoholu.

Psy wprowadzane na teren Festiwalu, za wyjątkiem małych ras typu York, Shit zu, itp. muszą mieć kaganiec. Właściciel pasa wchodząc z nim na Teren Imprezy przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za psa i jego zachowanie. Pamiętaj, że na Festiwalu jest bardzo dużo ludzi, pies niekoniecznie będzie czuł się tu dobrze.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
Organizator informuje, że Uczestnik będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
Status Sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwaldobregopiwa.pl
w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy
przy wejściach na Teren Imprezy
Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres: 54-076 Wrocław, pl. Świętojański 1 – na piśmie, przesyłką poleconą.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie doraźną decyzję podejmuje Organizator.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2022 roku.

Dyrektor Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa

REGULAMIN POBIERANIA I ZWROTU KAUCJI ZA EKOKUBEK WIELOKROTNEGO UŻYTKU

PODCZAS IMPREZY POD NAZWĄ WROCŁAWSKI FESTIWAL DOBREGO PIWA W DNIACH 10.06.-12.06.2022

1. Regulamin dotyczy ekokubków zwrotnych wykonanych z polipropylenu (NICKNACK), używanych na terenie festiwalu w strefie imprezy organizowanej przez Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu (Organizator festiwalu).

2. Określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
– Konsument – osoba fizyczna dokonująca zapłaty kaucji, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
– Ekokubek NICKNACK – ekokubek zwrotny, wielokrotnego użytku wykonany z polipropylenu (PP)
– System płatności – na terenie festiwalu obowiązuje system gotówkowy / bezgotówkowy system płatności. Wszystkie transakcje odbywają się z użyciem terminali płatniczych. Można płacić własną kartą płatniczą, telefonem lub specjalnie przygotowaną opaską w technologii zbliżeniowej Mastercard
– szczegółowe informacje na stronie Organizatora: http://www.festiwaldobregopiwa.pl/
– Punkt Zwrotu Kubków – punkt przyjęć zwrotu kubków oznaczony jako punkt informacyjny.

3. Ekokubek NICKNACK wraz z pokwitowaniem zapłaty kaucji otrzymuje każdy Konsument, który opłacił kaucję o wartości 15 złotych brutto za pośrednictwem systemu płatności obowiązującego na festiwalu.
6. Zwrot kaucji odbywa się w punktach informacyjnych- miejscach specjalnie wyznaczonych w tym celu.
7. Zwrot kaucji odbywa się gotówkowo/ bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności obowiązującego na festiwalu.
9. Zwrócona kaucja dostępna będzie na koncie w ciągu kilku dni od dokonania zwrotu, co uwidocznione zostanie na koncie właściciela nośnika płatniczego na który dokonano zwrotu.
10. Zaleca się zachowanie paragonu transakcji „ZWROT” z terminala płatniczego.
11. Warunkiem zwrotu kaucji za ekokubek NICKNACK jest zwrot ekokubka wraz z pokwitowaniem.
12. Kaucja jest zwracana, w przypadku kiedy ekokubek nie jest uszkodzony w sposób określony
w obrazkowej instrukcji zwrotu (zdjęcie poniżej), umieszczonej w każdym punkcie zwrotu kubków.
13. Instrukcja ta wymienia sześć uzasadnionych przypadków, kiedy osoba wyznaczona do odbioru
ekokubka może odmówić jego przyjęcia.
Dzieje się tak, kiedy ekokubek:
a) jest rozbity (pęknięty),
b) przypalony papierosem lub ogniem zapalniczki, zapałek innych środków służących do podpalania
c) jest zabrudzony od błota lub innej substancji niewiadomego pochodzenia,
d) jest oklejony naklejką lub znajduje się na nim klej po naklejce,
e) posiada widoczne zarysowania,
f) został trwale pomalowany (popisany) długopisem lub mazakiem lub innym środkiem służącym
do malowania lub pisania.
14. Zwrot ekokubka edycji dokumentowany jest na kasie fiskalnej paragonem niefiskalnym za pomocą opcji „przyjęcie opakowania zwrotnego”.
15. Przyjmuje się, iż brak zwrotu ekokubka – zakaucjonowanego podczas festiwalu w czasie do 1 godziny po zakończeniu festiwalu, oznacza jego zakup.
16. Wysokość kaucji ustala się w kwocie 15 zł za 1 szt. ekokubka i – w przypadku nie zwrócenia ekokubka – stanowi ona również cenę sprzedaży brutto ekokubka.
17. Regulamin ten jest dostępny całodobowo, siedem dni w tygodniu w witrynie internetowej http://www.festiwaldobregopiwa.pl/
oraz podczas festiwalu w PUNKTACH INFORMACYJNYCH – MIEJSCACH ZWROTU KUBKÓW
18. Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2022r. do dnia 12.06.2022 r.
19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, które wchodzą z dniem ich publikacji na stronie internetowej
20. Reklamacje:
a) Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny: kasa@zamek.wroclaw.pl

b) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.
c) Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ppkt. a) i b) powyżej i udziela odpowiedzi
w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia organizatorowi.
d) Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.
e) Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „ Zamek” z siedzibą we Wrocławiu Pl. Świętojański 1, 54 – 076 Wrocław , tel. 71 349 35 36, e-mail: sekretariat@zamek.wroclaw.pl. Inspektorem Ochrony danych osobowych jest Maciej Kozieł, z którym skontaktować się można mailowo: iod@zamek.wroclaw.pl. Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy najmu /dzierżawy oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, obejmującymi w szczególności cele ewidencyjne i podatkowe.
Podanie danych osobowych przez Najemcę jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu/dzierżawy. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy, a także przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz przepisów kodeksu cywilnego. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Wśród odbiorców danych osobowych znajdą się starannie wybrani dostawcy realizujący określone funkcje w imieniu Administratora (np. osoby pomagające Administratorowi w świadczeniu: przechowywaniu i łączeniu danych, dostarczaniu zamówień). Powierzenie danych osobowych odbywa się każdorazowo na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Poza wskazanymi powyżej odbiorcami dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile konieczność przekazania danych nie będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa bądź udostępnienie danych zostanie objęte odrębną zgodą Najemcy. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, jest ona zawsze dobrowolna. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi danych osobowych zapoznanie się z wolą osoby, której dane dotyczą.
Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO).
Dane osobowe zawarte w umowie najmu nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu

Oddałeś/aś maksymalną ilość głosów w dniu dzisiejszym. Zamknij

Już głosowałeś/aś na to piwo. Zamknij

Twój głos został oddany. Dziękujemy.